Beyers Belgium

Willy Steenaerts – Lummen

Snelheid / Halve Fond

België

11e & 20e Nationale As-Duif Snelheid Jonge Duiven KBDB 2023
10e Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond Oude  KBDB PE Limburg 2023
3e Provinciale As-Duif Snelheid Jonge Duiven KBDB PE Limburg 2023
8e Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond Oude  KBDB PE Limburg 2022
10e Provinciaal Kampioen Grote Halve Fond Oude  KBDB PE Limburg 2022
8e Algemeen Kampioen KBDB Limburg 2021
9e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude KBDB Limburg 2021
3e Provinciaal Kampioen Snelheid Jaarlingen KBDB Limburg 2021
8e Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond Oude KBDB Limburg 2021
2e Provinciaal Kampioen Grote Halve Fond Oude KBDB Limburg 2021
3e Provinciale As-Duif Snelheid Jaarlingen KBDB Limburg 2021
1e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude KBDB Limburg 2020
1e Provinciaal As-Duif Snelheid Oude KBDB Limburg 2020