Beyers Belgium

Peter & Andre Van Delft - Driebergen, Rijnsburg

Fond / Zware Fond

Nederland

10e Beste Vitesse/Midfond Duif WHZB/TBOTB 2020
1e Nationale Asduif Dagfond WHZB/TBOTB 2016
2e Nationale Asduif Allround Doffers WHZB/TBOTB 2016
2e Keizer Midfond Afdeling 5 Zuid Holland West 2016
5e Onaangewezen Kampioen Dagfond Afdeling 5 Zuid Holland West 2016