Beyers Belgium

Combinatie Co & Piet Verbree - Putten

Snelheid / Halve Fond

Nederland

Gouden Duif winnaar Nederland 2017
1e, 2e, 3e NPO St. Maxence 8.586 Oude Afd. 7 Midden-Nederland 2017
9e Nationaal Kampioen Midfond Aangewezen NPO 2017
4e Nationaal Duifkampioen Midfond NPO 2017
3e Asduif Midfond WHZB/TBOTB 2017
1e , 2e & 3e NPO St. Maxence 8.586 Oude duiven Afd. 7 Midden-Nederland 2017
2nd Dutch Olympiad Pigeon – Cat. B Middle Distance BRUSSELS 2017