Beyers Belgium

Combinatie Niks Reinder & Christianne- Westerhaar

Fond / Zware Fond

Nederland

3rd DUTCH OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2019-2020 – CAT. E MARATHON

 Belangrijkste resultaten 2023

9e Beste Marathonduif PIPA 3 vluchten
3e Beste SMN
3e Beste VNCC
3e NU
2e Afd.9

Ver.-NIC-KRING-RAYON
1e Kampioenduif
5e Kampioen VNCC
4e Kampioen Afd.9

2X TT :  Cahors 5/1320 d. 1024 km.

Limoges 8/1804 d. 827 km.

Bergerac 14/2596 d. 960 km.

Agen     21/1025 d. 993 km.